" /> رمان ارباب وحشی من ناول97مرجع کامل دانلود رمان های عاشقانه و ناب ایرانی

رمان ارباب وحشی من پارت ۶

رمان ارباب وحشی من

جهت مشاهده به ترتیب پارت های اول تا اخر وارد شوید

#پارت_۱۴۵ اردلان

در اتاقو بستم با نیک اومدم بیرون به سالن که رسیدم رو مبل ها پخش شدم

 

یکی از خدمتکارارو صدا کردم 

شامو تا نیم ساعت دیگه اماده کنید الانم دوتا قهوه بیار

 

چشم اقا

نیک:خب چه خبر داداش کارو بار چطوره زندگی 

 

هوفف نگو نیک خودم نباشم هیچ غلطی نمیتونن بکنن فقط حقوق الکی میگیرن 

 

تو چیکار میکنی؟

با بیخیالی سر تکون داد میرم بیمارستان میام کلبه کار خاصی ندارم  انجام بدم 

 

با تعجب نگاهش کردم 

اردلان:هنوز کلبه میمونی؟مامان گفت رفتی پیششون که

 

اره رفتم بهشون سر زدم اومدم حوصلم نمیکشه اونجا تنهایی باشم 

یکم مکث کردم 

چرا نمیای اینجا بمونی داداش؟

خدمتکار قهوه هارو گذاشت رو میز با یه با اجازه رفت

 

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۴۶  قهوه مو برداشتم تکیه دادم به مبل  نیک:نمیخوام مزاحمت بشم داداش

 

نه چه مزاحمتی برادرا واسه اینجور موقع هان دیگه  وسایلتو کی میاری؟

 

اگر مزاحمت نیستم فردا اخم کردم  دیگه این حرفو نزن  قهوه شو برداشت مزه مزه کنان خورد  راستی نیک به مناسبت ورودت به ایران یه مهمونی داریم فقط منتظرم پای هانا خوب شه

 

نیک:زود خوب میشه پاش نگران نباش چند دقیقه بعد خدمتکار صدامون کرد واسه شام  تو برو منم هانارو بیارم  نیک:باشه

به سمت اتاق هانا رفتم اروم درو باز کردم گربه ملوسم خوابیده بود 

 

رفتم کنارش موهاشو نوازش کردم هانا هانا

 

چشماشو باز کرد چی شده اردلان؟ هیچی عزیزم پاشو بریم شام بخوریم

 

سرمشو دراوردم براش و چسب زدم هانا:اردلان کمکم میکنی لباسامو عوض کنم؟

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

☘☘

 ☘

#پارت_۱۴۷

به سمت کمد رفتم و یه پیرهن  بلند یک سره استین  بلند دراوردم براش که

 

 اذیت نشه لباساشو تنش کردم  هانا:اردلان شونه و عطرم هم میدی  بهم

 

اها جعبه گوشواره هامم بده بهم  با تعجب نگاهش کردم 

 

هانا:چیه نگاه نداره که یه خانوم در هر زمانی باید خوشتیپ و مرتب باشه

 

با خنده بلند شدم  بله خانوم راست میگی

 

جعبه گوشواره هاش و شونه رو دادم بهش به سمت کمد رفتم تا لباس های خودمو عوض کنم 

 

لباس راحتی پوشیدم برگشتم سمت هانا

 

اماده ای بریم؟مردم از گشنگی

 

هانا:اره اره بریم

بغلش کردم سرشو کرد تو گودی

 

 گردنم و بو میکشیدد

اردلانن این عطرتو خیلی دوست دارم همیشه همینو بزن 

 

اروم گردنشو بوسیدم چشم عزیزم رسیدیم پایین نیک رو میز نشسته بود و منتظر ما بود

 

ببخشید یکم طول کشید 

دیدم جواب نمیده برگشتم سمتش دیدم زل زده به هانا  اخم کردم اردلان:چیزی شده نیک ؟ با صدای من به خودش اومد  نه نه چیزی نیست

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۴۸ 

به خدمتکار اشاره کردم  صندلی خانومو بکش بیرون

 

هانارو گذاشتم رو صندلی و خودم بغلش نشستم

 

هانا:هی نیک همه چی مرتبه؟ نیک لبخند زد اره هانا همه چی مرتبه

 

بشقابشو برداشتم و واسش ۲ کفکیر برنج ریختم با فسنجون 

 

سالادم با ماست و زیتون گذاشتم کنارش

 

هانا:اردلانن باز بشقابو پر کردی اخر منو چاق میکنی

 

اردلان:چاقم بشی باز مال منی حالا بخور غذاتو

 

هانا:باشه چشمم تو طول شام نیک سرش پایین بود و

 

 اروم غذاشو میخورد خیالم راحت شد  منم غذامو خوردم 

 

بعد شام همگی بلند شدیم هانارو بغل کردم  دوباره رفتیم نشینمن  به منیره خانوم سپردم میوه و چایی بیاره نیک عجیب ساکت بود و نگاهش به یه سمت

 ……….

منیره خانوم چایی و میوه رو اورد رفت

 

هانا پیش دستیو برداشت شروع کرد میوه خورد کردن 

 

هانا بده من واست خورد کنم هانا:نه عزیزم من خورد میکنم شما چاییتو بخور 

 

باش 

داشتم چاییمو میخوردم که یه پیش دستی جلوم گرفته شد

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۴۹

برگشتم سمت هانا بشقاب میوه رو با لبخند گرفته بود سمتم

 

بخور دیگه

بغلش کردم و سرشو بوسه ای زده  اردلان:تو کجا بودی تا الان عزیزم؟

 

یهوو درد کمی تو شکمم حس کردم  صدای حرصیه هانا اومد

 

هانا:اردلاننن نیک جلومون نشسته این کارا چیه میکنی اخه دستامو بردم بالا  اردلان:ببخشید عزیزم باشه نزن

 

تکیه داد رو مبل دستمو دورش حلقه کردم و پیش دستیو کشیدم جلوم 

 

هانا:خب نیک چه خبرا چیکارا میکنی نیک:هیچ میرم بیمارستان میام

 

هانا:تخصصت چیه؟

نیک:دکتر مغزو اعصابم ولی تقریبا همه چیو بلدم 

 

نیک:اهان خمیازه ای کشید  بلند شدم از جام

 

خب بریم بخوابیم دیگه مگه نه هانا؟هانا:اره عزیزم 

 

نیک سپردم اتاقتو اماده کنن منیره خانوم نشونت میده من و هانا هم بریم بخوابیم خیلی خسته ایم 

 

نیک:باشه شما برید بخوابید شبتون بخیر هانارو بغل ردم

 

هانا:شبت بخیر نیکک

 

نیک:شب بخیر هانا

دستاشو دور گردنم حلقه کرد دوباره سرشو برد تو گودی گردنم بوسه ای زد

 

اردلان:داری شیطونی میکنی هاا؟ عزیزم شیطونی عواقب داره هاا

 

شیطون خندید 

هانا:عواقبشم به جون میخرم عزیزمم

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۲ هانا

امشب دلم هوس شیطونی کرده بود

دستامو دور گردن اردلان حلقه کردم و بوسه ای به گردنش زدم

 

اردلان:داری شیطونی میکنی هاا؟عزیزم شیطونی کردن عواقب داره اروم خندیدم 

 

عواقبشم به جون میخرم عزیزم اردلان:خودت خواستی

 

تا بفهمم چی شد لباشو گذاشت رو لبم  لبشو گرفتم دهنم و مک ارومی زدم

 

 همزمان زبونمو گرفت تو دهنش شروع به بوسیدن کرد تو همون حالت

 

 در اتاقو باز کرد به سمت تخت رفت اروم گذاشتم روش و لبامو ول کرد  نفس نفس میزدم

هلم داد رو تخت تا با خودم بیام لباسمو از وسط پاره کرد

 

اروم خندیدم معلومه خیلی داغ کرده  سرشو اورد پایین و گردنمو مک محکمی زد

 

هانا:اهههه اردلان:جوننن

تا سینم رو بوسید و مک زد 

سینه سمت چپمو گرفت دهنش شروع کرد به خوردن مثل یه نوزاد گرسنه میمکید و گاز میزد 

 

دستامو بند موهاش کردم و به خودم فشردمش

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۱

زبونشو تا پایین نافم کشید بوسه ای زیر  دلم زد 

دوباره اومد بالا و بوسه ای رو لبم زد صورتمو نوازش کرد

 

اردلان:هانا اجازه میدی یکم خشن  باشم؟

هیچی واسم مهم نبود فقط میخواستم اردلانو حس کنم سرشو اوردم پایین  لباشو گاز گرفتم 

 

هانا:تو هر جوری باشی من  دوست دارم

انگار منتظر تایید من بود یهویی پای سالموو برد بالا مردونشو محکم کرد توم 

 

صدای جیغ و اهم یکی شد محکم تلمبه میزد و سینه هامو چنگ میزد

 

دیگه کنترلم دست خودم نبود سرشو اوردم پایین محکم لباشو بوسیدم  به مردمک چشماش نگاه کردم قرمز 

 

شده بود بعد ۲۲ دقیقه بی وقفه تلمبه زدن ارضا شد و ابشو خالی کرد داخلم 

 

دو دفعه ارضا شده بودم و دیگه نمیتونستم تکون بخورم 

 

اردلان خودشو  انداخت رو تخت و نفس نفس میزد اروم رفتم تو بغلش که دستاش دورم حلقه شد 

 

 

طبق معمول پیشونیمو بوسید 

چشمام  خمار خواب شده بود که زمزمه ارومشو شنیدم

 

اردلان:امیدوارم یک روز منو ببخشی

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۲ 

۱۵ روزه بعد

 

با صدای داد اردلان از خواب پریدم  پام بهتر شده بود یکم  فقط باید

 

 گچش باز میشد سریع بلند شدم لباس خواب بلندی  تنم بود عصای کنار تختو برداشتم رفتم  بیرون 

 

اردلان گوشی دستش بود یک سره داد میکشید

 

اردلان:یعنی چی مرتیکهه مفنگییییی یعنی چی جنس ها نمیرسهه

پس شما اونجا چه گهی داریددد میخوریدددددد 

 

گه اضافه نخور مرتیکه قطع کن  بیام اونجا همتوننن اخراجیددد

 

تلفنو قطع کرد یک سره دستشو به موهاش میکشید از عصبانیت  رفتم سمتش 

 

اردلان چی  شده عزیزم؟ برگشت سمتم 

 

هوفففف بارایی که قرار بود فرستاده بشه اون ور برگشت خورده مجبورم خودم برم 

 

رفتم تو بغلش هانا: زود میای؟

 

بوسه ای به موهام زد ۳ روز دیگه اینجام عزیزم 

 

دلم خیلی شور میزد ولی هیچی نگفتم بهش هانا:کی میری؟

 

ساعتشو نگاه کرد ظهر میرم عزیزم نیک  اینجاست خیالم از بابت تو راحته

 

زود برمیگردم که مهمونیو  بتونیم بگیریم

 

هانا:باشه

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۳  بغلم کرد 

اردلان:بریم لباس بپوشیم بیایم صبحانه بخوریم 

 

دستامو دور گردنش حلقه کردم و عطرشو عمیق بو کشیدم 

 

به سمت اتاق رفتیم اردلان منو گذاشت زمین و به سمت حموم رفت 

 

عصامو برداشتم رفتم سمت کمدم یه شلوار گشاد راه راه سفید مشکی و یه شومیز

 

 مشکی برداشتم لنگون لنگون خودمو رسوندم به تخت و به زور لباس هارو پوشیدم داشتم دکمه های شومیزمو میبستم که اردلان حوله پیچ  اومد بیرون داشت با حوله موهاشو خشک میکرد

 

هانا:اردلاننن میشه برسو بهم بدی؟ برسو برداشت داد بهم  سریع کت و شلوار پوشید و چند

 

 دست لباس ریخت تو ساک مسافرتیش منم موهامو شونه کرده بودم و نگاهش میکردم

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۴ 

حس بچه ای رو داشتم که مامانش میخواد ولش کنه 

 

اردلان برگشت سمتم انگار حسمو فهمید 

 

اردلان:هاناا عزیزمم گفتم زود برمیگردم دیگه چرا ناراحتی؟

 

هانا:اردلان حس خوبی ندارم انگار میخواد یه اتفاق بدی بیفته 

اومد سمتم دستمو گرفت و بوسه ای زد بهش

 

نگران نباش عزیزم میرم زود برمیگردم  به زور لبخندی زدم 

 

هانا:من خیلی گشنمه نمیریم غذا بخوریم؟ بریم 

عصامو برداشتم به کمک اردلان رفتیم پایین  نیک نبودش 

نشستیم سر میز و شروع کردیم به خوردن

 

وسطای صبحانه بودیم که نیک شادو شنگول از در اومد تو

 

نیک:سلامم همگی سلام اردلان:چی شده نیک شنگول میزنی داداش نیک نشست صندلی بغل من

 

نیک:اخه میدونی چیه داداش اتفاقی که مدت هاست منتظرشم داره اتفاق میوفته

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۵ با تعجب نگاهش کردیم هانا:چه اتفاقی؟

 

نیشخندی زد و برگشت سمت اردلان به زودی میفهمید

 

با بیخیالی شونه ای بالا انداختم  اردلان:خب من برم دیگه دیرم شد 

 

اومد سمتم پیشونیمو عمیق بوسید اردلان:مواظب خودت باش عزیزم زنگ بزن

 

 حنا بیاد که تنها نباشی

هانا:تو هم مواظب خودت باش زودم  برگرد

 

اردلان:چشم خانوم نیک هانارو میسپارم بهت امانت مواظبش باش

 

نیک:اصلا نگران چیزی نباش من مواظبم

تا  دم در همراهیش کردیم برای بار اخر بغلش کردم  اردلان:خداحافظ هانا:مواظب خودت باش  بعد رفتن اردلان اومدیم تو  نیک:هانا خوبی گلم؟ با تعجب  برگشتم سمتش  مگه باید….ب…

 

یهوو احساس کردم محتویات معدم داره میاد بیرون سریع رفتم اشپزخونه

 

 تو سینک بالا اوردم  نیک:هاناااا چی شدی دختر؟؟

 

اومدم حرف بزنم که باز بالا اوردم  سرم  داشت گیج میرفت دستمو بند

 

 سینک کردم نیک حرف میزد ولی چیزی نمیفهمیدم  فقط حرکت لب

 

 هاشو میدیدم چشمامو  بستم خودمو رها کردم و دیگه چیزی نفهمیدم

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۶  نیک

داشتم با هانا صحبت میکردم که یهویی دستشو گرفت رو دهنش و رفت سمت اشپزخونه 

 

سریع دنبالش رفتم تو سینک داشت بالا میاورد 

 

هانا چی شدی دختر؟

با بی حالی نگاهم کرد و دوباره بالا اورد 

 

هرچی صداش میزدم چیزی نمیگفت یهوو احساس کردم داره از حال میره

 

 سریع گرفتمش بغلم 

خدمتکارا یه گوشه وایساده بودن و فقط تماشاگر بودن 

 

رو دستام بلندش کردم  نیک:میبرمش بیمارستان هیچ کس حق نداره چیزی بگه به کسی فهمیدیددددد؟؟؟؟؟

 

ترسیده سر تکون دادن سریع بردمش  بیرون و سوار ماشینش کردم با

 

 بیشترین سرعتی که داشتم روندم به سمت بیمارستان

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۷

بیمارستان که خودم توش بودم خیلی دور بود پس مجبور بودم یه جا نزدیک تر برم  بعد ۱۲ دقیقه جلوی بیمارستان پارک کردم سریع پیاده شدم بغلش کردم 

 

نیک:پرستاررر پرستاررر پرستار:چه خبرتونه اقا یواش 

 

کجا ببرمش حالش بد شده پرستار:دنبالم بیاید 

 

به سمت یه اتاقی راهنمایی کرد اروم گذاشتمش رو تخت صورتش سفید شده بود 

 

موهاشو دادم کنار نیک:به زودی تموم میشه عشقمم  دکتر اومد داخل 

 

خب جوون چی شده  نیک:حالش بد شد استفراغ کرد

 

 بعدشم که از حال رفت  معاینش کرد 

 

بهتره اول تست بارداری بده بعد تصمیم بگیریم

 

با شوک نگاهش کردم  لعنتیی اصلا یادم نبود این موضوع 

 

هوفففف

بعد انجام دادن ازمایشا و وصل کردن سرم اتاق خصوصی گرفتم که کسی  مزاحم نشه

 

فرشته کوچولو من انالین من اروم  خوابیده بود

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۸ 

تو این مدت خیلی کارها کرده بودم که به زودی نتیجشو میبینم 

 

بعد ۲ ساعت جواب ازمایشا اومد سریع بازش کردم 

 

طبق  انتظارم  هانا حامله بود  هوففف جواب ازمایشو نشون دادم

 

 دکتر که برگه مرخصیشو بنویسه

 

دکتر:به به جوون داری بابا میشی که مبارکه

 

به زور لبخندی زدم  خب مشکلی نداره فقط باید به یه  دکتر مراجعه کنه برای روند باراداریش

 

نیک:دکتر گچ پاشم باید باز بشه زحمت اونم بکشید ممنون میشم 

 

بعد نوشتن یه سری نسخه الکی حرفاشو  تموم کرد 

 

با هم به سمت اتاق رفتیم گچ پاشو باز کرد سرمشو چک کرد 

 

دکتر:وقتی بهوش بیاد میتونه مرخص بشه 

 …….

 

 

تکیه دادم به صندلی و چشمامو بستم

 

 چهره انالین اومد جلوی چشمام لبخندی زدم و با فکر به چهره دوست داشتنیش خوابیدم

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۵۹هانا

با صدای چیک چیکی چشمامو باز کردم داخل بیمارستان بودیم و سرم

 

 وصل بود بهم با تعجب این ور اون ورو نگاه کردم نیکو دیدم که رو

 

 صندلی خوابش برده بود  گلوم  خشک شده بود و صدامم گرفته بود 

 

نیکک نیکک

 

چشماشو باز کرد منو که دید سریع اومد سمتم

 

نیک:بهوش اومدی گلم خوبی؟ هانا:مگه باید بد باشم چی شده اینجا

 

 چیکار میکنیم چند  لحضه مکث کرد 

 

نیک:حالت بد شد اوردمت بیمارستان ازمایش دادیم ک….

 

صدای در اومد  یه مرد مسن که دکتر بود اومد داخل به به مادر اینده بالاخره بهوش  اومدی؟

 

با تعجب نگاهش کردم

هانا:چچیی؟؟؟مادر اینده 

 

نگاهی به نیک کرد  دکتر:بهش نگفتی جوون

 

نیک:اگر اجازه میدادید داشتم میگفتم  هانا:ییعنیی منن حاملم؟؟؟؟اره؟

 

نیک نگاهم کرد با مکث سرشو تکون داد

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۶۲

باورم نمیشد اشکام مثل سیل میریخت وسط گریه خندم گرفت با

 

 صدای بلند میخندیدم 

دکتر با تعجب نگاهم کرد دستامو قفل کردم رو شکمم

 

هانا:خدایا شکرتت 

 ………………….

دکتر معاینم کرد و گفت میتونم  مرخص بشم و دلیل بیهوش شدنم

 

 هم به خاطر ضعفم بوده گچ پام باز شده بود واحساس سبکی میکردم

 

نیک رفت گفت سریع میام ولی هنوز نیومده بود 

 

از جام بلند شدم و اروم به سمت پنجره رفتم یه ذره پام لنگ میزد ولی

 

 لااقل از گچ سنگین خبری نبود  دو تقه به در خورد برگشتم سمت در

 

 دیدم نیکه و یه پلاستیک دستش نیک:عجله ای اومدیم بیرون نتونستم  لباس بردارم برات الان رفتم گرفتم لبخند زدم 

 

هانا:مرسی ببخشید امروز خیلی زحمت کشیدی چند لحضه نگاهم کرد

 

نیک:واسه تنها دلیل زندگیم همه کاری میکنم با بهت نگاهش کردم هانا:چی؟چیزی گفتی؟ انگار تازه به خودش اومده بود 

نیک:نه نه چیزی نگفتم لباستو بپوش بریم من بیرون اتاق منتظرم هانا:با شک نگاهش کردم  باشه

 

                                                                                                                                                                                   ]۲۵:۴۲ ۱۲.۱۲.۱۸Shad5i2, [

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

 ☘☘☘

 ☘☘

 ☘

#پارت_۱۶۱ 

مشمارو باز کردم مانتو و شال بودش سریع پوشیدم لباس هارو و رفتم بیرون  نیک به دیوار تکیه داده بود و چشماش بسته بود

هانا:من آمادم برگشت سمتم و از نوک پام تا فرق سرم نگاه کرد نیک: بریم

پشتش راه افتادم تا رسیدیم به ماشین  سوار ماشین شدیم راه افتاد  هانا:میشه منو ببری خونه خواهرم؟ اخم کرد

نیک:نه نمیشه شما باید بری خونه استراحت کنی

هانا:عصبی شدم فکر کرده کیه که به من امر و نهی میکنه شمرده شمره گفتم هانا:منو ببر خونه خواهرم انگار جدیت صدامو حس کرد  دور زد و به سمت خونه حنا اینا رفت

دیگه حرفی بینمون زده نشد ظبتو روشن کرد چند بار اهنگو عوض کرد و رو یه اهنگ خارجی پلی کرد

 ………………………..

 

     You’re the light, you’re the night

 

تو نوری،تاریکی هستی

              You’re the color of my blood  تو به رنگ خون منی

 

                                                                                                                                                                  You’re the cure, you’re the pain

 تو درمان و درد منی

 

                                                                                                                                                         You’re the only thing I wanna touch

 تنها چیزی هستی که دوست دارم لمسش کنم

 

                                                                                                                            Never knew that it could mean so much, so much!

 هیچ وقت فکرشُ نمی کردم انقدر زیاد انقدر زیاد سخت باشه

 

                                                                                                                                                                          You’re the fear, I don’t care

 ازت می ترسم ولی برام مهم نیست

 

                                                                                                                                                                    Cause I’ve never been so high‘

 چون تا حالا هیچ وقت تا این حد تو اوج نبودم Follow me through the dark       

 توی این تاریکی دنبالم بیا

 

                                                                                                                                                            Let me take you past our satellites

 اجازه بده تورو از قمر خودمون دور کنم

 

                                                                                                                               You can see the world you brought to life, to life!

 می تونی دنیایی که بهش زندگی دادی رو ببینی

 

                                                                                                                                                                                    So love me like you do

 پس منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                               Lo-lo-love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                                         Love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش Lo-lo-love me like you do             

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                                      Touch me like you do

 منُ هر جوری که میخوای لمس کن

 

                                                                                                                                                                           To-to-touch me like you do

 منُ هر جوری که میخوای لمس کن

 

                                                                                                                                                                            What are you waiting for?

 منتظر چی هستی؟

 

                                                                                                                                                                                       Fading in, fading out

                                                                                                                                                                                 On the edge of paradise

 یه گوشه ای از بهشت ظاهر میشی، ناپدید میشی

 

                                                                                                                                                                                    Every inch of your skin

هر ذره از وجود تو

 

                                                                                                                                                                        Is a holy grail I’ve got to find

 یه جام مقدسه که پیداش کرده ام

 

                                                                                                                                              Only you can set my heart on fire, on fire!

 فقط تویی که می تونی قلبمو به آتیش به آتیش بکشی!

 

                                                                                                                                                                       Yeah, I’ll let you set the pace

 آره اجازه میدم خودت انتخاب کنی

 

                                                                                                                                                                   Cause I’m not thinking straight‘

 چون من نمی تونم درست فکر کنم

 

                                                                                                                                                                             My head’s spinning aroun

  سرم  داره گیج میره                 I can’t see clear no more

 دیگه نمی تونم درست ببینم

 

                                                                                                                                                                            What are you waiting for?

 منتظر چی هستی؟

 

                                                                                                                                                                                         Love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                               Lo-lo-love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                                         Love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

Lo-lo-love me like you do              منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

               Touch me like you do

 

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

           To-to-touch me like you do

 

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

         What are you waiting for?

 

منتظر چی هستی؟

            Love me like you do

 

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

       Lo-lo-love me like you do

 

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 Love me like you do      منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                               Lo-lo-love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                                      Touch me like you do

 منُ هر جوری که میخوای لمس کن

 

                                                                                                                                                                           To-to-touch me like you do

 منُ هر جوری که میخوای لمس کن

 

                                                                                                                                                                            What are you waiting for?

 منتظر چی هستی؟

 

                                                                                                                                                                                   I’ll let you set the pace

                                                                                                                                                                   Cause I’m not thinking straight‘

  چون  نمی تونم درست فکر کنم                 My head’s spinning around

 سرم داره گیج میره

 

                                                                                                                                                                               I can’t see clear no more

 دیگه چشمام درست نمی بینه

 

                                                                                                                                                                            What are you waiting for?

 منتظر چی هستی؟

 

                                                                                                                                                                                         Love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                               Lo-lo-love me like you do

 منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 

                                                                                                                                                                                         Love me like you do

 

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

       Lo-lo-love me like you do

 

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

               Touch me like you do

 

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

           To-to-touch me like you do

 

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

         What are you waiting for?

 

منتظر چی هستی؟

            Love me like you do

 

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

 Lo-lo-love me like you do    منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

            Love me like you do

 

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

       Lo-lo-love me like you do

 

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

               Touch me like you do

 

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

           To-to-touch me like you do

 

منُ هر جوری که میخوای لمس

 ☘☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘☘

 ☘☘☘☘

☘☘☘

 ☘☘

 ☘

پارت بعد

پارت قبل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن